Ontslag bij een reorganisatie

Een ontslag als gevolg van een reorganisatie komt in vele vormen voor. Het maakt uit of de reorganisatie een
grote of een kleine werkgever betreft. Bij een grote werkgever zijn, als het ontslag meerdere werknemers betreft,
vaak vakbonden betrokken, terwijl bij een kleinere werkgever de werknemer het vaak alleen moet zien te rooien.

Daarnaast maakt het uit of de reorganisatie voortkomt uit een bedrijfseconomische noodzaak, vanwege het verliezen
van opdrachten, terugloop van omzet of lijden van verlies, dan wel voortkomt uit een beslissing genomen in concernverband waarbij
bijvoorbeeld winstmaximalisatie wordt nagestreefd. In het eerste geval zal de ruimte voor een ontslagvergoeding doorgaans een stuk
beperkter zijn (zo die er al is) dan in het tweede geval.

Als door een reorganisatie meerdere arbeidsplaatsen vervallen en in deze onderneming voldoende vakbondsleden werkzaam zijn, zullen
de vakbonden in overleg treden met de werkgever om te bezien in hoeverre er afspraken gemaakt kunnen worden over
de sociaalrechtelijke gevolgen van het ontslag van de werknemers. Als de werkgever het belang inziet van het maken van dergelijke afspraken,
worden deze afspraken vastgelegd in een Sociaal Plan. Individuele werknemers kunnen dan een beroep doen op de regelingen die zijn vastgelegd in dit Sociaal Plan
Onderwerpen die vaak in een Sociaal Plan geregeld worden, zijn: wanneer is iemand boventallig, welke herplaatsingsmogelijkheden zijn er bij de werkgever,
wanneer wordt iemand uiterlijk ontslagen, op welke wijze wordt het ontslag geëffectueerd (via UWV, kantonrechter of beëindigingsovereenkomst), mogelijkheid van outplacement en/of scholing, beëindigingsvergoeding, terugkeer-clausule, etc

Meer info, klik hier.